CHUYỂN ĐỔI SỐ

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới.
Một cuốn sách từ Phúc Tài Chính trân trọng gửi đến bạn